КІБЕРБЕЗПЕКА – ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ СКЛАДОВИХ ВСІЄЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Ключові слова: правилна кібербнезпеки; кіберпнростір; кіберантаки; захист; кібербнезпека; безпекна державни;

Анотація

Науково-технічна революція початку ХХІ сторіччя спричинила в усьому світі глибокні системнні перетвнорення. Передунсім завдякни поєднаннню досягннень у сфері новітнніх інформнаційно-комунікаційних технолногій (ІКТ) із надбанннями, що постални на базі стрімкного розвитнку інформнаційно-телекомунікаційних систем (ІТC), сформунвалися принцинпово нові глобалньні субстаннції — інформнаційне суспілньство, а також інформнаційний та кіберннетичний простонри, які мають нині практинчно необменжений потенцніал і відігрнають провіднну роль в економнічному та соціалньному розвитнку кожної країни світу. Проте через небаченне досі поширенння ІКТ та ІТC світовна спільннота отриманла не лише численнні переванги, а й цілу низку пробленм, зумовлнених дедалі більшоню вразлинвістю інфосфнери щодо сторонннього кіберннетичного впливу. Тому цілком природнно постална необхіндність контронлю та подальншого врегулнювання відповнідних взаємонвідносин, а отже, і невідкнладного створенння надійнної системни кіберннетичної безпекни. Натомінсть відсутнність такої системни може призвенсти до втрати політинчної незаленжності будь-якої державни світу, бо йтиметнься про фактичнний програнш нею змаганння невійсньковими засобанми та підпорнядкування її націоннальних інтеренсів інтеренсам протибнорчої сторонни. Оскільнки саме ці обставнини відігрнають останннім часом важливну роль у геополнітичній конкурненції більшонсті країн світу, то забезпнечення кібербнезпеки та злагодни в кіберпнросторі стає головнним завданнням нашої інформнаційної епохи. Стаття посвячнена досліднженням тенденнцій кіберннетичної злочиннності, що є загрозною інформнаційній безпецні нашої державни. Виділенно місце та роль кіберннетичної безпекни в системні націонналістичної безпекни державни. Було деталінзовано становнище системни оборонни від кіберннетичних атак в передонвих державнах світу, таких як Сполучнені Штати Америкни та Велика Британнія. Виявленно головнні недолінки та перспенктиви встанонвлення захистну кіберннетичного простонру. Викоринстання сучаснних інформнаційних технолногій у державнних структнурах, а також у суспілньстві в цілому, висуванє вирішенння пробленм інформнаційної безпекни в число основнних.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

V. Bohush, V. Kryvutнsa and A. Kudin,Informatsiyna bezpekнa :Terminolohichnyy navchaнlʹnyy dovidnнyk. Kyiv: OOO «D.V.K.», 2004. (In Ukrainнian)

O. Maruneнnko, "«Zovnishni i vnutriнshni informнatsiyni viyny u mediynнomu prostoнri Ukrayiнny»",Ukrayinsʹkyy naukovнyy zhurnaнl «Osvita rehionнu: politoнlohiya, psykhoнlohiya, komuniнkatsiyi», No4, pp. 91-95, 2011. (In Ukrainнian)

V. Bohush and O. Yudin,Informatsiyna bezpekнa derzhaнvy, 1st ed. Kyiv: MK-Pres, 2005.(In Ukrainнian)

U. Ilʹnytsʹka, "«Informatsiyna bezpekнa Ukrayiнny: suchasнni vyklykнy, zahrozнy ta mekhanнizmy protydнiyi nehatyнvnym informнatsiyno-psykholohichnym vplyvaнm»",Politychni nauky, No1(2), pp. 27-32, 2016. [Accessed 26 March 2019]. (In Ukrainнian)


Переглядів анотації: 25
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2020-09-24
Як цитувати
[1]
I. Maltseva, Y. Chernysh, і CherednichenkoО., «КІБЕРБЕЗПЕКА – ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ СКЛАДОВИХ ВСІЄЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ», Кібербезпека: освіта, наука, техніка, вип. 1, вип. 9, с. 85-92, Вер 2020.